İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

İş Sağlığı ve Güvenliği denildiğinde akla ilk gelen üretime geri dönmeyecek gereksiz yatırımdır. Oysa iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan kayıplar bu alandaki çalışmaların ve yatırımların ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.


Şirketler İş Sağlığı ve Güvenliği alanında planlı ve projeli çalışmalar yürüttüğü takdirde çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir ortam yaratmanın yanı sıra daha iyi rekabet koşullarına ulaşmada da büyük avantajlar elde edeceklerdir.
Gelişmiş bir Avrupa ülkesi olan Almanya’da kaza sonucu yaralanan ve geçici süreli olsa da çalışamaz durumda olan bir çalışanın şirkete getirdiği günlük maliyet istatistiksel olarak 600-1.000 Avro arasında değişmektedir. İş kazası sonucu ortaya çıkan sağlık giderleri sigorta şirketleri tarafından karşılandığı için sağlık giderleri bu rakamın içerisinde yer almamaktadır.

Bu rakam:

 • Yaralanan çalışanla ve istirahat süresinde onun yerine çalışanın arasındaki üretim farkıdır.
 • İstirahat boyunca şirketlerin çalışana ödediği maaş miktarıdır.
 • Şirket içi sosyal faaliyetlerde iş arkadaşlarına ve dolayısıyla şirkete sağladığı katkıların yok olmasıdır.
 • Çalışan için ödenen sigorta ve diğer vergiler.
 • Diğer sosyal giderler.


Eğer kaza geçiren yılların kalifiye elemanı çalışamaz durumda ise bu maliyet daha da katlanmaktadır. Bunun nedeni, boşalan kadroya alınan veya atanan çalışana yapılması gereken yatırımın yıllara yayılan yüksek maliyetidir. Ölümcül kazalarda olayın hukuki boyutu ise çok daha ağırdır.


Bütün bu maliyetlerden kurtulmanın yolu İş Sağlığı ve Güvenliği alanında bilimsel ve sistematik çalışmalar yapmaktır. Bu çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının vereceği basit katkılar ortaya çıkabilecek ağır maliyetleri önleyecektir.


Almanya’dan verdiğimiz bu örnek Türkiye için de geçerlidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği, şirketlerde gerçekleştirilen faaliyet esnasında ortaya çıkabilecek tehlikelere , meslek hastalıklarına, strese ve diğer sıkıntılara karşı tedbir alarak tüm çalışanları korumaktır. İş sağlığı ve güvenliğinin hedefi ise iş güvenliğinin yanı sıra iş faaliyetlerine sistematik yaklaşımlarla kolaylık sağlamaktır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Nasıl Uygulanır?

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşmasında en temel destek şirket üst yönetiminin desteğidir.

 
Üst yönetimin desteği sağlandıktan sonra teknik olarak çeşitli alternatifler bulunmaktadır. Bu alternatiflerden biri OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’dir. Bu yönetim sistemi BSI (British Standards Institute) tarafından hazırlanmış ve yayımlanmış olup bir İş Sağlığı ve Güvenliği standardıdır. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi bir ISO standardı değildir. Bu sistem, çalışanların sağlığını ve güvenliğini güvence altına almada yol gösterici bir sistemdir.

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir ve Nasıl Uygulanır?

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarında bilimsel araştırmalar göz önünde bulundurularak ve bu bulgular sistematik bir şekilde incelenerek çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan, çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden etkenleri ortadan kaldırıp aynı zamanda daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için önce tehlikeler ve riskler belirlenir. Daha sonra bunlara karşı önlemler alınır. Sistematik olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, şirketlerin asıl hedefleri ile uyumlu olarak ve yeni araştırma sonuçları da daima göz önünde bulundurularak sürekli iyileştirme yaklaşımıyla uygulanır.

 

Uygulamada sıra olarak:

 1. Yönetim Sistemi stratejisinin belirlenmesi.
 2. Organizasyon ve altyapının sağlanması.
 3. Süreç içinde uygulanması gereken hususların hayata geçirilmesi.
 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin planlanması ve uygulanması.
 5. Ölçümler, değerlendirmeler.
 6. Önleyici tedbirlerde uygunsuzlukların kontrolü ve doğru düzenlemelerin yapılması.

OHSAS 18001 ile İlgili Bazı Genel Tanımlar

 

KAZA

Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Kuruluşun, İSG politikasına bağlı olarak, genel iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmek için, İSG yönetim sistemini geliştirme prosesi.

TEHLİKE

İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin hasar görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak veya durum.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG)

Çalışanların, geçici işçilerin, yüklenici personelinin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen faktörler ve şartlar.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) YÖNETİM SİSTEMİ

Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili İSG risklerinin yönetimini kolaylaştıran tüm yönetim sisteminin bir parçası. Bu, kuruluş yapısını, faaliyet planlarını, sorumlulukları, deneyimleri, prosesleri, prosedürleri ve kuruluşun İSG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli kaynakları kapsar.

RİSK

Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek için kullanılan prosesin tamamı.